ประมวลรัษฎากร ปี 2560
รหัส : 36001
ISBN : 978-616-910-889-4
ผู้ผลิต : บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
จำนวน : 1,490 หน้า
-พร้อมส่ง-
ดูรายละเอียด หนังสือ
สุดยอดการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
รหัส : 26003
ISBN : 978-616-302-119-9
จำนวน : 1,016 หน้า
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพ์ครั้งที่ 3
ดูรายละเอียด หนังสือ
ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรที่นักบัญชีและนักบริหา
รหัส : 26002
ISBN : 978-616-3021-18-2
ผู้แต่ง : ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
จำนวนหน้า : 460 หน้า
ดูรายละเอียด หนังสือ