108 ปัญหาสินค้าคงเหลือและการผลิต
รหัส : 15807
ISBN : 9786163020796
ผู้แต่ง : สุพัฒน์ อุปนิกขิต
พิมพ์ครั้งที่ 2
ดูรายละเอียด หนังสือ
การวางแผนภาษีรายได้รายจ่ายของกิจการ ผลกระทบทางบัญชีและภาษีอากรฯ
รหัส : 25904
ISBN : 978-616-302-113-7
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า : 544 หน้า
ดูรายละเอียด หนังสือ
พัฒนาคนและองค์กรด้วยทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์
รหัส : 45902
ISBN : 978-616-302-109-0
ผู้แต่ง : มงคล กรัตนุถะ
จำนวนหน้า : 204 หน้า
ดูรายละเอียด หนังสือ