คำอธิบายประมวลรัษฎากร (Update 2561)
รหัส : 90602
ผู้ผลิต : ศาสตรจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช และคณะ
(พิมพ์ พ.ค.2561)
**ราคาชุดละ 1,900 บาท รวมค่าจัดส่งแบบกล่องลงทะเบียนแล้ว**
ดูรายละเอียด หนังสือ
Tax Accounting Professional *สั่งจอง ส่ง ก.ค.61*
รหัส : 26107
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า : 1,244 หน้า
ISBN : 978-616-302-147-2
*สั่งจอง : จัดส่ง ก.ค.61 ตามลำดับ
ดูรายละเอียด หนังสือ
สุดยอดการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
รหัส : 26103
ISBN : 978-616-302-139-7
จำนวน : 1,064 หน้า
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพ์ครั้งที่ 11
ดูรายละเอียด หนังสือ