02-555-0700

แบบฟอร์มงานบุคคลสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล ไทย&อังกฤษ

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า. : 46005
ISBN: 9786163021328
ผู้แต่ง: วิบูลย์ พลพบู
จำนวนหน้า: 177 หน้า
ราคา : ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿145.00
สมาชิกวารสาร: ฿145.00
   

“แบบฟอร์มงานบุคคลสําหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ไทยและอังกฤษ)”

เพื่อสนองตอบการใช้ในงานทรัพยากรบุคคลและรองรับความเป็นสากลขององค์การในโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกัน  โดยครอบคลุมขอบเขตหรือลักษณะงานของผู้อํานวยการหรือผู้จัดการทรัพยากรบุคคลเฉพาะ 4 หมวดงาน ดังนี้

1. การสรรหาและการว่าจ้าง(Recruitment and Employment)

2. พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)

3. การบริหารเงินเดือน (Salary Administration or Compensation and Benefits)

4. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development)

อาทิเช่น ใบสมัครงาน, แบบสัญญาจ้างพนักงาน,แบบฟอร์มการลาประเภทต่างๆ,แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มสวัสดิการ ฯลฯ