02-555-0700

เทคนิคการบริหารภาษีทางการเงิน Techniques in Financial Tax Administration

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า. : 26208
ISBN: 9786163021816
ผู้แต่ง: ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
จำนวนหน้า: 148 หน้า
ราคา : ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿144.00
สมาชิกวารสาร: ฿144.00
   

ปัจจุบันการบริหารภาษีทางการเงินมีความจำเป็นต่อผู้มีเงินได้ การนำรายได้ที่ได้รับไปลงทุนด้วยการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนในกองทุนรวม การซื้อสลากออมสิน การซื้อพันธบัตรรัฐบาล รวมถึงการลงทุนในหุ้น ควรพิจารณาภาระภาษีรวมถึงเทคนิคในการบริหารภาษีด้วย

 

สารบัญ

บทที่ 1 เทคนิคการบริหารภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

 1. 1. ภาระภาษีและเทคนิคการบริหารภาษีดอกเบี้ยเงินฝากของบุคคลธรรมดา
 2. 2. ภาระภาษีและเทคนิคการบริหารภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 3. 3. ภาระภาษีและเทคนิคการบริหารภาษีดอกเบี้ยเงินฝากของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 4. 4. อ้างอิง

บทที่ 2 เทคนิคการบริหารภาษีผลประโยชน์จากการลงทุนในกองทุนรวม

 1. 1. ความหมายของกองทุนรวม
 2. 2. ประเภทของกองทุนรวม
 3. 3. ภาระภาษีของกองทุนรวม
 4. 4. ภาระภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวม
 5. 5. เทคนิคการบริหารภาษีผลประโยชน์จากกองทุนรวม
 6. 6. อ้างอิง

บทที่ 3 เทคนิคการบริหารภาษีผลประโยชน์จากการลงทุนในสลากออมสิน/สลาก ธ.ก.ส.

 1. 1. รางวัลสลากออมสิน/สลาก ธ.ก.ส.
 2. 2. ดอกเบี้ยสลากออมสิน/สลาก ธ.ก.ส.
 3. 3. เทคนิคการบริหารภาษีผลประโยชน์จากสลากออมสิน/สลาก ธ.ก.ส.
 4. 4. อ้างอิง

บทที่ 4 เทคนิคการบริหารภาษีผลประโยชน์จากการลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้

 1. 1. ความหมายของพันธบัตร
 2. 2. ชนิดของพันธบัตร
 3. 3. รูปแบบของพันธบัตรที่มีการซื้อขายในตลาด
 4. 4. ผลประโยชน์ที่นักลงทุนได้รับจากพันธบัตรหรือหุ้นกู้
 5. 5. ภาระภาษีจากผลประโยชน์จากพันธบัตรหรือหุ้นกู้
 6. 6. เทคนิคการบริหารภาษีผลประโยชน์จากพันธบัตรหรือหุ้นกู้
 7. 7. อ้างอิง

บทที่ 5 เทคนิคการบริหารภาษีผลประโยชน์จากการลงทุนในหุ้น

 1. 1. การรับให้หุ้น
 2. 2. การได้รับหุ้นจากบริษัทนายจ้างหรือการได้รับสิทธิซื้อหุ้นตามข้อตกลงพิเศษ (Employee Stock Option Plan)
 3. 3. การขายหุ้น
 4. 4. เทคนิคการบริหารภาษีผลประโยชน์จากหุ้น
 5. 5. อ้างอิง