02-555-0700

TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่าและตัวอย่างประกอบความเข้าใจ ภาค 2

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า. : 16301
ISBN: 9786163021885
ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
จำนวนหน้า: 302 หน้า
ราคา : ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿333.00
สมาชิกวารสาร: ฿298.00
   

TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่าและตัวอย่างประกอบความเข้าใจ ภาค 2

 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่า พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจ

ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปความแตกกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ในทางบัญชีและหลักเกณฑ์ในทางภาษีอากร ทางด้านผู้ให้เช่า

วิธีปฎิบัติทางบัญชีสำหรับภาษีเงินได้ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุงปี 2560) พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจในส่วนของการคำนวณภาษีเงินได้

การคำนวณสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และการรับรู้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า ทั้งด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า

วิธีปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนร่วมได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนร่วมได้เสียสาธารณะ ทั้งด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจ 

การบัญชีสำหรับสัญญาเช่ากรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทสัญญาเช่า การเช่าที่ดินและอาคารและการขายและเช่ากลับคืน พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจ 

สรุปความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนร่วมได้เสียสาธารณะ บทที่ 14 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16

ซื้อหนังสือ...

ได้ที่ Dharmniti Book STORE ผ่านทางเว็บไซต์ www.dharmnitibook.com , LINE  @dharmnitibook และตัวแทนจำหน่ายหนังสือธรรมนิติ

*กรณีต้องการสั่งซื้อจำนวนมาก ติดต่อ ฝ่ายขาย เพื่อรับส่วนลดราคาพิเศษ โทร.(02) 555-0900 ต่อ 926