02-555-0700

ความแตกต่าง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ TFRS for NPAEs & ภาษีอากร

รหัสสินค้า : 92806
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 620 หน้า
ราคา : ฿699.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿699.00
สมาชิกวารสาร: ฿665.00
   

หนังสือ “ความแตกต่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) กับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร”

Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ความแตกต่างที่ต้องระมัดระวังการปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) พร้อมตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของบัญชีกับภาษีอากร