02-555-0700

นโยบายสาธารณะ:แนวความคิดการวิเคราะห์และกระบวนการ

รหัสสินค้า : 90401
ISBN: 9748955621
ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
จำนวนหน้า: 587 หน้า
ราคา : ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿475.00
สมาชิกวารสาร: ฿450.00
   

หนังสือนโยบายสาธารณะ:แนวความคิดการวิเคราะห์และกระบวนการ  เป็นผลงานตำราและวิจัยโดย
ศ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  โดยมีเนื้อหาในเล่มดังนี้
1.การเมืองการปกครองไทย พ.ศ.1762-2500
2.การบริหารโครงการ
3.การเมือง:แนวความคิดและการพัฒนา
4.การเมืองอเมริกา
5.การเมืองอังกฤษ
6.วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในสังคมไทย
7.ทัศนคติทางการเมืองของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
8.ปัจจัยที่มีผลต่อการยกฐานะเทศบาลนครยะลา
9.ประเมินผลการปรับโครงสร้างกรมตำรวจ
10.การพัฒนาชนบท:ความสำเร็จและความล้มเหลว