02-555-0700

วิญญาณพเนจร

รหัสสินค้า : 90301
ISBN: 9789744966669
ผู้แต่ง: ส พันธุ์คีรี
จำนวนหน้า: 143 หน้า
ราคา : ฿130.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿125.00
สมาชิกวารสาร: ฿120.00
   

วิญญาณพเนจร (Roaming Souls)
เป็นละครชีวิต-ธรรมะแห่งห้วงวัฏฏะ และธรรมะเชิงปฏิบัติ ไตรสิกขา(สะอาด สงบ สว่าง) กับสันติภาพโลก
เป็นประสบการณ์สำเร็จรูปที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่ใส่ใจเข้าถึงพระสัทธรรม (ปริยัติ ปฏิบัติ ปฎิเวช) ที่สามารถปฏิบัติได้จริง
 
 
"วิญญาณเป็นนามธรรม มีหน้าที่ในการรับรู้ความรู้สึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็ตาม วิญญาณเกิดขึ้นได้เพราะมีสังขารเป็นตัวนำเหตุ และสังขารเกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยตัวอวิชชา คือ ความโง่เขลา หลงงมงาย ไม่รู้เท่าทันในสภาวธรรมทั้งปวง จึงปรากฎเป็นวิญญาณขึ้น ลอยล่องไปตามกระแส กิเลส วิบาก และกรรม วนไปเวียนมาหาที่สิ้นสุดมิได้......."