02-555-0700

Career Development in Practice

รหัสสินค้า. : 96033
ISBN: 9786167444451
ผู้แต่ง: ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
จำนวนหน้า: 260 หน้า
ราคา : ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿240.00
สมาชิกวารสาร: ฿225.00
   

เสนอวิธีการยกระดับความ สามารถของพนักงาน และสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานว่าจะมีความก้าวหน้าในสายอาชีพการงานใน องค์การที่ตนทำงานอยู่ เพื่อให้ช่วยให้องค์การมีระบบการพัฒนาคนอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาคน ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับ Career Development

2. การประเมินความสามารถของพนักงานรายบุคคล

3. การกำหนดแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล

4. การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

5. การจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน