02-555-0700

การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรบนพื้นฐาน 70:20:10 Learning Model

รหัสสินค้า : 96034
ISBN: 9786167444666
ผู้แต่ง: ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
จำนวนหน้า: 192 หน้า
ราคา : ฿190.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿180.00
สมาชิกวารสาร: ฿170.00
   

หนังสือ เล่มนี้ผู้เขียนได้นำเสนอก็คือ 70:20:10 Learning Model ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้เป็นแนวคิดการพัฒนาคนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงหรือ การทำงานจริงในภาคสนามจริง กล่าวคือ เรียนรู้จากประสบการณ์ 70% เรียนรู้จากผู้อื่น 20% และเรียนรู้จากหลักสูตรการอบรม 10%