02-555-0700

กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า. : 36205
ISBN: 9786163021779
ผู้แต่ง: พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
จำนวนหน้า: 224 หน้า
ราคา : ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿200.00
สมาชิกวารสาร: ฿200.00
   

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและ
คําพิพากษาศาลฎีกา เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมายแรงงาน และแนวคําพิพากษาศาลฎีกา
สามารถนําองค์ความรู้นี้ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน การเรียบเรียงจะเน้นที่กฎหมายแรงงานและ
คําาพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง โดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ
นําาความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง