02-555-0700

กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง

รหัสสินค้า : 95928
ISBN: 9789742037383
ผู้แต่ง: รศ.ดร. อภิญญา เลื่อนฉวี
จำนวนหน้า: 510 หน้า
ราคา : ฿450.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿450.00
สมาชิกวารสาร: ฿405.00
   

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2562

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา เลื่อนฉวี

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
บทที่ 2 รัฐ
บทที่ 3 เขตอำนาจของรัฐ
บทที่ 4 ดินแดนของรัฐและดินแดนนอกอาณาเขตของรัฐ
บทที่ 5 องค์การระหว่างประเทศ
บทที่ 6 องค์กรของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บทที่ 7 สนธิสัญญา
บทที่ 8 การระงับกรณีพิพาทระหว่างรัฐโดยสันติวิธี
บทที่ 9 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ