02-555-0700

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

รหัสสินค้า : 95947
ISBN: 9789742037765
ผู้แต่ง: รศ.อภิญญา เลื่อนฉวี
จำนวนหน้า: 344 หน้า
ราคา : ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿350.00
สมาชิกวารสาร: ฿333.00
   

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

พิมพ์ครั้งที่ 3 : มกราคม  2563

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา เลื่อนฉวี

บทคัดย่อ/สารบัญ
– วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
– สัญญาการค้าระหว่างประเทศ
– INCOTERMS
– การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
– การประกันภัยสินค้าทางทะเล
– การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ
– การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
– องค์การการค้าโลก
– ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก