02-555-0700

กฎหมายระหว่างประเทศ

รหัสสินค้า. : 95401
ISBN: 9786162698767
ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
จำนวนหน้า: 776 หน้า
ราคา : ฿650.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿650.00
สมาชิกวารสาร: ฿620.00
   

กฎหมายระหว่างประเทศ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาคที่ 1 กฎหมายระหว่างประเทศและที่มาแห่งกฎหมาย
• บทที่ 1 ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและการปรับใช้กฎหมาย
• บทที่ 2 ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ
• บทที่ 3 กฎหมายสนธิสัญญา
ภาคที่ 2 ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศและเขตอำนาจ
• บทที่ 4 รัฐ : ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ
• บทที่ 5 เขตอำนาจของรัฐ
• บทที่ 6 ปัจเจกชนและผู้ทรงสิทธิอื่นๆ ในกฎหมายระหว่างประเทศ
ภาคที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
• บทที่ 7 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ปกติ 1 : กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
• บทที่ 8 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ปกติ 2 : ความรับผิดระหว่างประเทศ
• บทที่ 9 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง 1 : การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี
• บทที่ 10 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง 2 : กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการใช้กำลังทางทหารในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ภาคที่ 4 กฎหมายที่ใช้บังคับกับอาณาบริเวณต่างๆ
• บทที่ 11 กฎหมายทะเล
• บทที่ 12 กฎหมายอากาศและอวกาศ ตลอดจนกฎหมายสำหรับอาณาบริเวณอื่นๆ