02-555-0700

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564

รหัสสินค้า. : 95408
ISBN: 978616269992
ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน
จำนวนหน้า: 804 หน้า
ราคา : ฿300.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿300.00
สมาชิกวารสาร: ฿285.00
   

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ ๑ หลักทั่วไป บรรพ ๒ หนี้ บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา บรรพ ๔ ทรัพย์สิน บรรพ ๕ ครอบครัว บรรพ ๖ มรดก
ประมวลกฎหมายอาญา
ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป ภาค ๒ ความผิด าค ๓ ลหุโทษ
แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305 (ว่าด้วยเรื่องการทำแท้ง)