02-555-0700

โปรโมชั่น 6402

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 6402
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿1,600.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿1,280.00
สมาชิกวารสาร: ฿1,280.00
   

เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้าม

+

สุดยอดกลยุทธ์ : การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

 รายจ่ายต้องห้ามมักจะเกิดขึ้นกับทุกกิจการ เช่น
  • รายจ่ายส่วนตัว
  • การให้โดยเสน่หา
  • รายจ่ายการกุศล
  • รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
  • ฯลฯ

เล่มมีคำตอบ! เทคนิคการจัดทำ “รายจ่ายต้องห้าม” ที่จะทำให้กิจการประหยัดภาษีได้มาก

หน้าที่ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องแสดงรายได้และรายจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดให้ถือเป็นรายจ่ายได้ และรายจ่ายใดที่กฎหมายมีข้อห้ามไว้ แล้วนำผลลัพทธ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกาจในรอบระยะเวลาการบัญชี นั่นคือ "กำไรสุทธิ" มาคำนวณเงินได้นิติบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้นิติบุคคลใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  การคำนวณภาษี ณ วันสิ้นรอบบัญชีให้ถูกต้องได้อย่างถูกต้อง
หนังสือ "เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้ามให้ถือเป็นรายจ่ายได้" เล่มนี้ได้บอกเคล็ดลับต่างๆ ที่คุณต้องรู้ก่อนใคร....
 
การคำนวณและลงบันทึกรายได้และรายจ่าย
แนะวิธีปฏิบัติในการปรับปรุงกำไรสุทธิ (รายการบวกกลับและหักออก) ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
รายจ่ายต้องห้ามในประมวลรัษฎากรที่สำคัญมีหลักเกณฑ์อย่างไร
วิธีพิจารณาอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม
รายจ่ายต้องห้ามตามมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวอย่าง
 

สุดยอดกลยุทธ์ : การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

หนังสือรวมเทคนิคการวางแผนภาษีของธุรกิจเพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการป้องกันภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเมื่อสิ้นรอบบัญชีจะต้องมีการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยการนำรายได้มาหักออกจากค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีด้วยเกณฑ์สิทธิ์ ..

ปัญหาการนำรายได้มาหักค่าใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี รายได้ที่ยกเว้นภาษี รายจ่ายต้องห้าม รายจ่ายที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร รวมถึงประเด็นที่มักถูกตรวจสอบ และถูกประเมิน...