02-555-0700

โปรโมชั่น 6407

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า. : 6407
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿800.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿600.00
สมาชิกวารสาร: ฿600.00
   

คู่มือศึกษา ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่จำเป็น

+

คู่มือ ภาษีป้าย

 

คู่มือศึกษา ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่จำเป็น

 

คำอธิบายและตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475

ใช้ในการค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมสำหรับเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ประเมินจัดเก็บภาษี

และผู้มีหน้าที่เสียภาษี เจ้าของกิจการ เจ้าของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

**หากคุณถูกประเมินภาษีย้อนหลัง คุณต้องอ่านเล่มนี้!

 

คู่มือ ภาษีป้าย

 

คู่มือศึกษาเรื่องการจัดเก็บ “ภาษีป้าย”  

เพื่อความเข้าใจในการตีความเกี่ยวกับเรื่องจัดเก็บภาษีป้ายอย่างถูกต้อง

โดยรวบรวมกฎระเบียบและข้อหารือ อัตราการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท

อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกิจการร้านค้า พนักงานเจ้าหน้าที่

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีป้ายและประชาชนที่สนใจทั่วไป

เนื้อหาตามร่างกฎกระทรวง ที่ให้ปรับอัตราภาษีป้ายขึ้น

ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66