02-555-0700

โปรโมชั่น 6410

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 6410
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿1,200.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿900.00
สมาชิกวารสาร: ฿900.00
   

TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า

+

TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า ภาค 2

+

Transfer Pricing คู่มือการปฏิบัติงานทางบัญชีและผลกระทบทางภาษีอากร (พิมพ์ครั้งที่ 2)

 

เรื่องใหญ่ที่นักบัญชีต้องรู้!!

TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่าและตัวอย่างประกอบความเข้าใจ

ลักษณะที่สำคัญของหลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ตลอดจนผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ที่มีต่อกิจการ ตัวอย่างประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสัญญาว่าเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ รวมถึงการบัญชีสำหรับผู้เช่าและผู้ให้เช่าไม่ว่าทั้งในแง่ของการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าภายหลัง ตลอดจนการบัญชีสำหรับผู้เช่าและผู้ให้เช่ากรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

หนังสือเล่มนี้ยังครอบคลุมถึงหลักการพร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาเช่าช่วงและการขายและเช่ากลับคืน ตลอดจนอภิปรายประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดอัตราคิดลดที่ใช้ในการคิดลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หนังสือเล่มนี้จบลงด้วยการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงเมื่อกิจการไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าหรือผู้ให้เช่านำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก

สารบัญ                                                                                            

บทที่ 1        ความเป็นมา ลักษณะที่สำคัญของหลักการและผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 

บทที่ 2        การประเมินสัญญาว่าเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

บทที่ 3        การบัญชีสำหรับผู้เช่า – การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าภายหลัง

บทที่ 4        การบัญชีสำหรับผู้เช่า –การจ่ายชำระที่โดยเนื้อหาเป็นค่าเช่าคงที่   

บทที่ 5        การบัญชีสำหรับผู้เช่า – การจ่ายชำระค่าเช่าผันแปร       

บทที่ 6        การบัญชีสำหรับผู้เช่า – การรับประกันมูลค่าคงเหลือ   

                 - สิทธิของสิทธิเลือกซื้อ สิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่าและ

                 - สิทธิเลือกขยายอายุสัญญา

บทที่ 7        การบัญชีสำหรับผู้เช่า – การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า                                  

บทที่ 8        การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่า – การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าภายหลัง                  

บทที่ 9        การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่า – การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า                                   

บทที่ 10      การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่า– สัญญาเช่าที่ดิน สัญญาเช่าที่ดินและอาคารและสัญญาเช่าช่วง

บทที่ 11      สัญญาเช่าระยะสั้น สินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต่ำ การแยกองค์ประกอบของสัญญาและการรวมสัญญา

บทที่ 12      การบัญชีสำหรับผู้เช่า/ผู้ใหเช่า – การขายและเช่ากลับคืน 

บทที่ 13      อัตราคิดลด

บทที่ 14      การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

บทที่ 15      การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง - วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติ

บทที่ 16      การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง – อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

                 จำนวนที่เคยรับรู้ไว้จากการรวมธุรกิจ รายการขายและเช่ากลับคืนและสัญญาเช่าช่วง

 

TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่าและตัวอย่างประกอบความเข้าใจ ภาค 2

 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่า พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจ

ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปความแตกกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ในทางบัญชีและหลักเกณฑ์ในทางภาษีอากร ทางด้านผู้ให้เช่า

วิธีปฎิบัติทางบัญชีสำหรับภาษีเงินได้ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุงปี 2560) พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจในส่วนของการคำนวณภาษีเงินได้

การคำนวณสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และการรับรู้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า ทั้งด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า

วิธีปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนร่วมได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนร่วมได้เสียสาธารณะ ทั้งด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจ 

การบัญชีสำหรับสัญญาเช่ากรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทสัญญาเช่า การเช่าที่ดินและอาคารและการขายและเช่ากลับคืน พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจ 

สรุปความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนร่วมได้เสียสาธารณะ บทที่ 14 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16

 

Transfer Pricing คู่มือการปฏิบัติงานทางบัญชีและผลกระทบทางภาษีอากร (พิมพ์ครั้งที่ 2)

      ในการพิมพ์ครั้งที่ 2 ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยมากขึ้นและสอดคล้องกับมาตราฐานรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงล่าสุด

และเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2562) และการบันทึกบัญชีเครื่องมือทางการเงิน

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (ปรับปรุง 2562) ตลอดจนประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เรื่องกำหนดแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี อันเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

ในการกำหนดราคาโอนทางบัญชีและทางภาษีอากร

เนื้อหา:

  • หลักการกำหนดราคาโอน Transfer pricing ตามหลักการทางบัญชี
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  • ผลกระทบทางการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Transfer pricing ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
  • กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ และประมวลรัษฎากรล่าสุด
  • ตัวอย่างรายงานเกี่ยวกับการกําหนดราคาโอนทางภาษีอากร
  • กรณีศึกษาและตัวอย่างในการกําหนดราคาโอนทางบัญชีและภาษีอากร