02-555-0700

โปรโมชั่น 6412

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 6412
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿1,270.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿700.00
สมาชิกวารสาร: ฿700.00
   

สารพันปัญหา ภ.ง.ด.54 VS ภ.พ.36

+

เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษีคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย

+

ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร (พิมพ์ครั้งที่ 2)

+

ภาระภาษีและการวางแผนภาษีในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล

 

สารพันปัญหา ภ.ง.ด.54 vs ภ.พ.36

                 หนังสือสารพันปัญหา ภ.ง.ด.54 vs ภ.พ.36 เล่มนี้เป็นการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากที่เคยจัดพิมพ์มาแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม

พ.ศ.2558 โดยปัญหาการจ่ายเงินให้กับบุคคลต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศหรือ

บุคคลธรรมดามักมีปัญหาสำหรับผู้จ่ายเงินอยู่เสมอว่าจะต้องหักภาษีและนำส่งภาษีเงินได้ รวมทั้งนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากรหรือไม่อย่างไร

จำนวนเท่าใดและในบางกรณีความสลับซับซ้อนของข้อเท็จจริงและการนำมาปรับใช้กับข้อกฎหมายอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับผู้จ่ายเงินที่จะตัดสินใจ

ทำอย่างไรเพื่อให้ถูกต้อง ผู้เขียนจึงได้รวบรวมนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงตามแนวคำวินิจฉัยของกรมสรรพากรและตามคำพิพากษาของศาลฎีกาในบาง

เรื่องที่ได้มีการพิจารณาและวินิจฉัยไว้แล้ว พร้อมทั้งได้อธิบายเพื่อให้เห็นประเด็นปัญหาในการนำส่งภาษีดังกล่าวในกรณีต่างๆ ร่วมในการนำเสนอด้วย

นอกจากนี้ยังมุ่งประสงค์ให้ผู้จ่ายเงินที่ได้ศึกษาและนำไปปฎิบัติแล้ว จะช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดในการนำส่งภาษีได้

 
หาคำตอบของคำถามที่ว่า??????

มีภาระภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง?

จะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการยกเว้นภาษี?

มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง จากอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ?

หาคำตอบที่ถูกต้องที่ช่วยคุณวางแผนภาษีอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เสียภาษีถูกต้อง ครบถ้วน และประหยัดภาษี

 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกฎหมายภาษีอากร เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อความสะดวกในการกำหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร ตลอดจนความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักกฎหมาย นักบัญชี และนักบัญชีภาษีอากร

ภาระภาษีและการวางแผนภาษีในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ได้เข้ามาครอบคลุมชีวิตของทุกคนในสังคมมากขึ้น มีการนําเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร
การบริหาร การปฏิบัติงาน และการทํางานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนาการทํางานหรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวมาก ผลที่ตามมาคือ ภาระภาษี หากผู้ประกอบธุรกิจประเภทนี้ไม่ใส่ใจในภาระภาษี
จะเป็นเหตุให้เสียภาษีไม่ถูกต้อง เสียน้อยกว่าที่ควรเสีย เสียมากกว่าที่ควรเสีย...

หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจในภาระภาษีของธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง
และช่วยวางแผนภาษี (Tax Planning) ให้องค์กรประหยัดภาษีได้มากยิ่งขึ้น