02-555-0700

SET B คุ้มมาก *Pre Order

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 6606
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿940.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿750.00
สมาชิกวารสาร: ฿750.00
   

ชุดโปรโมชั่น SET B คุ้มมาก

ภายในชุดประกอบด้วย

   1.หนังสือ ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2566

   2.กฎหมายแรงงาน 2566

รายวละเอีนยด ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2566

ประมวลรัษฎากร...หนังสือที่รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรทั้งกฎหมายแม่บท และกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้เพิ่มเติมในภายหลัง เช่น พระราชกฤษฎีกา

กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และคำวินิจฉัยต่าง ๆ รวมกฎหมายภาษีสรรพากรเพื่อการใช้งานได้อย่างครบถ้วน เป็นคัมภีร์เรื่องภาษีที่ต้องมีติดตู้หนังสือไว้ ไม่เฉพาะวงการนักวิชาชีพที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น  เจ้าหน้าที่สรรพากร ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ นักบัญชี คณาจารย์ และนิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน แต่ยังเหมาะกับนักธุรกิจและผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่ต้องการรู้ลึก รู้จริง 'เรื่องภาษี' ควรอ่านและทำความเข้าใจเพื่อแต้มต่อในการทำงานและธุรกิจ Update และรวบรวมกฎหมายที่ประกาศใหม่ทั้งหมดจนสมบูรณ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

 

ภายในชุดประกอบด้วย :

หนังสือ ‘ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2566 (เล่ม 1)

♦ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร

♦ กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร

♦ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 

♦ ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์

♦ จำนวน 1,178 หน้า

 

หนังสือ ‘ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2566 (เล่ม 2)

♦ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.

♦ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย ภาษีอากร

♦ จำนวน 298 หน้า

 

รายละเอียด กฎหมายแรงงาน 2566

     ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงาน พนักงานอัยการ  ผู้พิพากษา ทนายความ นักธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป ตลอดจนใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์    และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนดังนั้น สำนักพิมพ์ธรรมนิติ ในฐานะผู้รวบรวมและจัดพิมพ์กฎหมายแรงงาน 2566 จึงได้ให้ความสำคัญในการจัดทำกฎหมายแรงงาน 2565 ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ในส่วนของตัวบทกฎหมายที่จำเป็นต่อการใช้งาน

รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน Update ณ 1 มกราคม ปี พ.ศ.2566

กฎหมายในเล่มประกอบไปด้วย

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
  • พระราชบัญญัติประกันสังคม
  • พระราชบัญญัติเงินทดแทน