02-555-0700

กฎหมายแรงงาน SET 1

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 6608
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿750.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿600.00
สมาชิกวารสาร: ฿600.00
   

SET 1 ภายในชุดประกอบด้วย 

  • หนังสือกฎหมายแรงงาน 2566
  • บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พิมพ์ครั้งที่ 2)

 รายละเอียด หนังสือกฎหมายแรงงาน 2566 

ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงาน พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นักธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป ตลอดจนใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนดังนั้น สำนักพิมพ์ธรรมนิติ ในฐานะผู้รวบรวมและจัดพิมพ์กฎหมายแรงงาน 2566 จึงได้ให้ความสำคัญในการจัดทำกฎหมายแรงงาน 2565 ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ในส่วนของตัวบทกฎหมายที่จำเป็นต่อการใช้งาน 

รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน Update ณ 1 มกราคม ปี พ.ศ.2566 

กฎหมายในเล่มประกอบไปด้วย 

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
  • พระราชบัญญัติประกันสังคม
  • พระราชบัญญัติเงินทดแทน

รายละเอียด บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พิมพ์ครั้งที่ 2) 

สำหรับครั้งนี้เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ครบถ้วน สมบูรณ์ อัปเดต 4 กฎหมายลูก ตามที่ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 

โดยจัดให้มีรูปภาพประกอบแบบ Infographic (อินโฟกราฟิกส์) เพิ่มขึ้นและชัดเจน ทั้งการขยายความเข้าใจ และเชื่อมโยงข้อความในแต่ละบท แต่ละตอนให้อ้างอิงกลับไปกลับมาได้ง่ายขึ้นสะดวกต่อการค้นหาค้นคว้าในส่วนของการประยุกต์ใช้ ตัวอย่าง และกรณีศึกษา (Examples and Cases Study Application หรือ ECA) ได้แยกเป็นส่วนๆ แต่ละ ECA ให้ทำความเข้าใจเป็นเรื่องๆ อีกทั้งเพิ่มเติมเนื้อหาให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ ซึ่งมีภาคผนวกโดยนำตัวบทกฎหมายของ พคข.2562/PDPA2019 ให้สามารถเทียบมาตราทั้ง 96 มาตรา