02-555-0700

กฎหมายแรงงาน SET 4

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 6611
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿890.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿720.00
สมาชิกวารสาร: ฿720.00
   

SET 4 ภายในชุดประกอบด้วย 

  • หนังสือกฎหมายแรงงาน 2566
  • กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน พิมพ์ครั้งที่ 3
  • กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (พิมพ์ครั้งที่ 10)

 รายละเอียด หนังสือกฎหมายแรงงาน 2566 

ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงาน พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นักธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป ตลอดจนใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนดังนั้น สำนักพิมพ์ธรรมนิติ ในฐานะผู้รวบรวมและจัดพิมพ์กฎหมายแรงงาน 2566 จึงได้ให้ความสำคัญในการจัดทำกฎหมายแรงงาน 2565 ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ในส่วนของตัวบทกฎหมายที่จำเป็นต่อการใช้งาน 

รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน Update ณ 1 มกราคม ปี พ.ศ.2566 

กฎหมายในเล่มประกอบไปด้วย 

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
  • พระราชบัญญัติประกันสังคม
  • พระราชบัญญัติเงินทดแทน

รายละเอียด กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน พิมพ์ครั้งที่ 3 

หนังสือกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานเล่มนี้ แต่เดิมใช้ชื่อว่า 

“การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและคำาพิพากษาศาลฎีกา 

เล่มที่ 1 กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน” มีการจัดพิมพ์ไปแล้ว 2 ครั้ง ผู้เขียนเรียบเรียง 

หนังสือเล่มนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์มีองค์ความรู้ 

ความเข้าใจด้านกฎหมายและแนวคำาพิพากษาศาลฎีกา สามารถนำาความรู้นี้ไปใช้ 

ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน 

การจัดพิมพ์ครั้งนี้เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหนังสือให้สอดคล้อง 

กับหนังสือเล่มอื่นๆ ของผู้เขียนเป็น “กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน” 

 รายละเอียด กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (พิมพ์ครั้งที่ 10) 

อธิบายความด้านกฎหมายแรงงาน ประกอบกับเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น การสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลาออก ตกลงเลิกสัญญาจ้าง เลิกจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ข้อจำกัดในการใช้สิทธิเลิกจ้าง ใบผ่านงาน การยื่นคำร้องขอต่อพนักงานตรวจแรงงาน ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 10 นี้ ได้มีการเพิ่มคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ อธิบายให้ผู้อ่านและผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจกฎหมายแรงงานได้อย่างถูกต้อง นำไปใช้ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม อันจะก่อประโยชน์ทั้งลูกจ้าง นายจ้าง บุคคลที่เกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม