02-555-0700

กฎหมายแรงงาน SET 5

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 6612
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿1,340.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿1,040.00
สมาชิกวารสาร: ฿1,040.00
   

SET 5 ภายในชุดประกอบด้วย 

 • หนังสือกฎหมายแรงงาน 2566
 • กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน พิมพ์ครั้งที่ 3
 • กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (พิมพ์ครั้งที่ 10)
 • ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
 • ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 2)

รายละเอียด หนังสือกฎหมายแรงงาน 2566 

ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงาน พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นักธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป ตลอดจนใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนดังนั้น สำนักพิมพ์ธรรมนิติ ในฐานะผู้รวบรวมและจัดพิมพ์กฎหมายแรงงาน 2566 จึงได้ให้ความสำคัญในการจัดทำกฎหมายแรงงาน 2565 ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ในส่วนของตัวบทกฎหมายที่จำเป็นต่อการใช้งาน 

รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน Update ณ 1 มกราคม ปี พ.ศ.2566 

กฎหมายในเล่มประกอบไปด้วย 

 • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
 • พระราชบัญญัติประกันสังคม
 • พระราชบัญญัติเงินทดแทน

รายละเอียด กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน พิมพ์ครั้งที่ 3 

หนังสือกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานเล่มนี้ แต่เดิมใช้ชื่อว่า 

“การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและคำาพิพากษาศาลฎีกา 

เล่มที่ 1 กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน” มีการจัดพิมพ์ไปแล้ว 2 ครั้ง ผู้เขียนเรียบเรียง 

หนังสือเล่มนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์มีองค์ความรู้ 

ความเข้าใจด้านกฎหมายและแนวคำาพิพากษาศาลฎีกา สามารถนำาความรู้นี้ไปใช้ 

ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน 

การจัดพิมพ์ครั้งนี้เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหนังสือให้สอดคล้อง 

กับหนังสือเล่มอื่นๆ ของผู้เขียนเป็น “กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน” 

 

รายละเอียด กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (พิมพ์ครั้งที่ 10) 

อธิบายความด้านกฎหมายแรงงาน ประกอบกับเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น การสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลาออก ตกลงเลิกสัญญาจ้าง เลิกจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ข้อจำกัดในการใช้สิทธิเลิกจ้าง ใบผ่านงาน การยื่นคำร้องขอต่อพนักงานตรวจแรงงาน ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 10 นี้ ได้มีการเพิ่มคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ อธิบายให้ผู้อ่านและผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจกฎหมายแรงงานได้อย่างถูกต้อง นำไปใช้ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม อันจะก่อประโยชน์ทั้งลูกจ้าง นายจ้าง บุคคลที่เกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม 

 

รายละเอียด ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 2) 

การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฏิบัติต่อกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงานและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขัดแย้งซึ่งกันและกัน 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หากคุณทำไม่เป็น ไม่รัดกุม ย่อมเสี่ยงกับการแพ้คดีความได้ 

ขอแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้ 

 • ตัวอย่างข้อบังคับฉบับเข้าใจง่าย
 • รัดกุม ยืดหยุ่น ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ
 • เขียนรองรับกฎหมายใหม่ปี 2560 – 2562
 • มีตัวอย่างภาคปฏิบัติพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

รายละเอียด ความลับของค่าจ้าง สวัสดิการ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา พิมพ์ครั้งที่ 2 

หนังสือเล่มนี้มีเจตนาที่จะให้นายจ้าง ลูกจ้าง เข้าใจมุมมองของศาลว่าอะไรเป็น “ค่าจ้าง” อะไรเป็น “สวัสดิการ” เพื่อจะได้จ่ายให้ถูกต้องหรือนำไปป้องกัน แก้ไขล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์ 

ค่าใช้จ่าย หรืออะไรก็แล้วแต่ที่นายจ้างจ่ายให้จำนวนแน่นอน เท่ากันทุกวัน ทุกเดือน จ่ายเพิ่มให้ขณะทำงานใน 8 ชั่วโมง แม้นายจ้างจะบอกว่าเป็นสวัสดิการ แต่ถูกศาลตัดสินว่าเป็น “ค่าจ้าง” ทั้งสิ้น 

๏ ถ้าลูกจ้างซื้อหนังสือเล่มนี้ก่อน รู้ก่อน ไปแจ้งเจ้าหน้าที่แรงงานไปฟ้องศาล ก็จะได้เงินเพิ่มเป็นล้าน…ก่อน 
๏ ถ้านายจ้างไม่ซื้อ ไม่รู้ ก็เตรียมเงินไว้จ่ายเป็นล้าน… 
๏ ถ้านายจ้างซื้อก่อน รู้ก่อน ป้องกันไว้ก่อน ก็ประหยัดได้เป็นล้าน...ก่อน 

 
ทั้งหมดนี้คือที่มาของ หนังสือเล่มนี้ ใครซื้อก่อน รวยก่อน!!!!!