02-555-0700

กลยุทธ์การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 25901
ISBN: 9786163020963
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 824 หน้า
ราคา : ฿800.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿760.00
สมาชิกวารสาร: ฿720.00
อ่านสร้างชาติซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้
   

การประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการต้องจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เช่นเดียวกับกิจการรับเหมาก่อสร้าง โดยประมวลรัษฎากรถือเป็นกิจการให้บริการหรือกิจการรับจ้างทำของที่รายได้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีผู้ว่าจ้างและมุ่ง ไปที่ผลสำเร็จของงาน ซึ่งก่อสร้างเสร็จจึงจะได้รับค่าตอบแทนครบถ้วน กิจการรับเหมาก่อสร้างจะมีรับเหมาทั้งที่ เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเมื่อมีการเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ว่าจ้าง เป็นนิติบุคคลจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ปัญหาของกิจการรับเหมาก่อสร้างมักจะเกิดจากการจัดทำสัญญา การเรียกเก็บเงินค่างวดก่อสร้าง การส่งมอบงาน ภาระภาษีที่เกิดขึ้นกับกิจการมีหลายขั้นตอนหลายส่วนด้วยกันที่มักสร้างข้อถกเถียงกันว่า จะเสียภาษีอย่างไร จะเสียหรือไม่
ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและประมวลรัษฎากรล่าสุด ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญให้แก่ผู้อ่านนำไปใช้กับกิจการของท่านได้เป็นอย่างดี