02-555-0700

คู่มือสอบ TAX AUDITOR TUTOR *เปิดจองหนังสือ*

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26205
ISBN: 9786163021700
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 894 หน้า
ราคา : ฿790.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿750.00
สมาชิกวารสาร: ฿710.00
ราคาพิเศษ : ฿700.00
   

 ***  เปิดจองหนังสือ คู่มือสอบ TAX AUDITOR (พิมพ์ครั้งที่ 16) ***

    ราคาจอง 700 บาท จัดส่งฟรี แบบลงทะเบียน

***หมดเขตการจอง 31/05/2562***

   (หนังสือพร้อมส่ง เดือนมิถุนายน 2562)

 

เสริมความมั่นใจ เหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัว เตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามทดสอบ

ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

การตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ได้กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ในการตรวจสอบบัญชีและเอกสารของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั้งที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร ซึ่งผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะตรวจสอบและรับรองบัญชีสำหรับกิจการที่เป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีเงินทุน สินทรัพย์ และรายได้ ไม่เกินตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ผู้ที่จะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้จะต้องจบปริญญาตรีสาขาบัญชี และเข้าสอบเพื่อรับใบอนุญาตจากกรมสรรพากร

 
 • มาตรฐานการบัญชี กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลรัษฎากร ตามเกณฑ์ปัจจุบัน
 •  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 •  สรุปเนื้อหาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  +พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 
  + ประกาศและคำสั่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
  + การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของห้างหุ้นส่วน 
  + การยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ 
  + การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 
  + การจัดทำรายงานและบัญชีพิเศษ 
  + การตรวจสอบและการรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สตต. แห่งประมวลรัษฎากร