02-555-0700

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ปี 2564

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า. : 91009
ISBN: 9786165772471
ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ นายกำธ สิริชูติวงศ์ นายอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ นายภิรัตน์ เจียรนัย
จำนวนหน้า: 428 หน้า
ราคา : ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿250.00
สมาชิกวารสาร: ฿225.00
   

ภาษีอากร ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 2564
 
สารบัญ
 
ภาคที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
1. ความหมายของภาษีอากร
2. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร
3. ลักษณะของภาษีอากรที่ดี
4. โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร
5. การจำแนกประเภทภาษีอากร
6. ประมวลรัษฎากร
 
ภาคที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
2. เงินได้พึงประเมินและแหล่งเงินได้
 
3.การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
    3.1 บุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
     3.2 เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
    3.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับยกเว้น
4. ประเภทของเงินได้พึงประเมินและการหักค่าใช้จ่าย
   4.1 เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1
   4.2 เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 2
   4.3 เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 3
   4.4 เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 4
   4.5 เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5
   4.6 เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 6
   4.7 เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 7
   4.8 เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8
 
5. ค่าลดหย่อน
   5.1 รายการหักลดหย่อนในกรณีทั่วไป
   5.2 การหักลดหย่อนในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
   5.3 การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้ มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
   5.4 การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้ ถึงแก่ความตาย
   5.5 การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้เป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
   5.6 การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้ เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
6. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี
7. การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
   7.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ครึ่งปี
   7.2 เงินได้พึงประเมินที่กำหนดให้เสียภาษีเงินได้ครึ่งปี
   7.3 การคำนวณภาษีเงินได้ครึ่งปี
   7.4 ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีและสิ้นปี
8. การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
   8.1 เกณฑ์ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ
   8.2 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นแบบแสดงรายการ
   8.3 กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ
   8.4 แบบแสดงรายการที่ใช้
   8.5 สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ
   8.6 การชำระภาษี
   8.7 การผ่อนชำระภาษี
 
9. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
   9.1 วัตถุประสงค์
   9.2 ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
   9.3 วิธีการคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย และตัวอย่างการคำนวณ
   9.4 หน้าที่ทั่วไปของผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย
         ตัวอย่างการกรอกรายการในบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย
   9.5 สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษี
   9.6 แบบแสดงรายการที่ใช้
   9.7 ความรับผิดของผู้มีหน้าที่หักภาษี
   9.8 ข้อผ่อนผันบางประการเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ
 
10. เงินได้ที่สามารถแยกคำนวณต่างหากจากเงินได้อื่น
11. การขอขยายเวลากำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี
12. การขอคืนภาษี
 
13. เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ
      รายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษาและสถานสาธารณกุศลที่ผู้บริจาคมีสิทธิขอหักลดหย่อน
ภาคที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 
1. ผู้มีหน้าที่เสียเงินได้นิติบุคคล
1.1 ความหมายพิเศษของ “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” ตามประมวลรัษฎากร
1.2 นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
1.3 การคำนวณภาษีฐานภาษี
1.4 รอบระยะเวลาบัญชี
 
2. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ
2.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ
2.2 การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.3 เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
2.4 เงือนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี
2.5 เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.6 อัตราภาษีและการคำนวณภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ
2.7 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี
3. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย
3.1 กิจการขนส่งระหว่างประเทศ
3.2 มูลนิธิหรือสมาคม
 
4. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการส่งเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
4.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
4.2 เงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
4.3 อัตราภาษีและการคำนวณภาษี
4.4 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
5. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศ
5.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
5.2 อัตราภาษีและการคำนวณภาษี
5.3 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
6. ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
 
6.1 ตามมาตรา 69 ทวิ
6.2 ตามมาตรา 69 ตรี
6.3 ตามมาตรา 3 เตรส
 
7. การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร
8. การขอคืนภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่มและโทษ
 
ภาคที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่
1.1 ผู้ประกอบการ
1.2 ผู้นำเข้า
1.3 ผู้ที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
2. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.1 การขายสินค้า ที่มิใช่การส่งออก) หรือการให้บริการ
2.2 การนำเข้าสินค้า
2.3 กิจการขนาดย่อม
3. ความรับผิดในการเสียภาษี
3.1 กรณีขายสินค้า
3.2 กรณีให้เช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระที่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์
3.3 กรณีตัวแทนขาย
3.4 กรณีขายส่งออก
3.5 กรณีให้บริการ
3.6 กรณีให้บริการที่กำหนดค่าตอบแทนตามส่วนของบริการที่ทำ
3.7 กรณีนำเข้าสินค้า
3.8 กรณีพิเศษ
4. ฐานภาษี
4.1 ฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ
4.2 ฐานภาษีสำหรับการส่งออกสินค้า
4.3 ฐานภาษีสำหรับการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ
4.4 ฐานภาษีสำหรับการนำเข้า
4.5 กรณีขายยาสูบและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามที่กฎหมายกำหนด
4.6 ฐานภาษีกรณีพิเศษ
5. อัตราภาษี
5.1 อัตราภาษีปกติร้อยละ 7
5.2 อัตราภาษีร้อยละ 0
6. การคำนวณภาษี
6.1 กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
6.2 ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
7. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
7.1 ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
7.2 ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
7.3 กำหนดเวลาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
7.4 หน่วยงานหรือสถานที่รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
7.5 แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่
7.6 เอกสารที่ต้องนำไปแสดงเพื่อการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
7.7 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
7.8 การแจ้งเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการหรือกิจการ
8. การจัดทำใบกำกับภาษี
8.1 ใบกำกับภาษี
8.2 ผู้มีหน้านี่ออกใบกำกับภาษี
8.3 ข้อห้ามในการออกใบกำกับภาษี
8.4 รูปแบบของใบกำกับภาษี
8.5 การจัดทำใบกำกับภาษี
8.6 การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกฉบับใหม่
8.7 การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
8.8 วิธีการออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ และใบแทนใบลดหนี้
8.9 การเก็บรักษา
9. การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
9.1 ผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
9.2 รายงานภาษีขาย
9.3 รายงานภาษีซื้อ
9.4 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
9.5 การลงรายการในรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
9.6 การจัดเก็บและการรักษารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
10. การยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
10.1 ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
10.2 ประเภทของแบบแสดงรายการและแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
10.3 กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
10.4 สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
11. การคืนภาษี
12. เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ
ภาคที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
2. การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
3. ฐานภาษีและอัตราภาษี
4. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
5. การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
6. เอกสารหลักฐานและบัญชีที่ต้องจัดทำ
7. เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ
ภา&