02-555-0700

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ปี 2565

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 91010
ISBN: 9786165772471
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: 428 หน้า
ราคา : ฿280.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿280.00
สมาชิกวารสาร: ฿265.00
   

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ปี 2565

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

- ภาษีเงินได้นิติบุคคล

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ภาษีธุรกิจเฉพาะ

- อากรแสตมป์

- ภาษีการรับมรดก

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการภาษีเงินได้เกี่ยวกับโควิด 19 สิทธิประโยชน์ทางกาษีเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่ และข้อยกเว้น
ภาษีเงินได้หลายประการ เช่น ยกว้นและลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับกลุ่มประชากรโลก ผู้ที่มีความมั่งคั่งสูง
ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ คนต่างด้าวที่เชี่ยวชาญพิเศษ ปรับปรุง มาตรการภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับหนี้สูญ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มาตรการเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
การส่งหมายเรียกหรือเอกสารอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรการภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับ e-Sevice