02-555-0700

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ปี 2566

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 91011
ISBN: 9786166033298
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: 428 หน้า
ราคา : ฿280.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿280.00
สมาชิกวารสาร: ฿265.00
   

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ปี 2566

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

- ภาษีเงินได้นิติบุคคล

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ภาษีธุรกิจเฉพาะ

- อากรแสตมป์

- ภาษีการรับมรดก

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

   เพื่มเติม ข้อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่เงินได้ของนักแสดงภาพยนตร์ผู้มีภูมิลำเนาในต่างประเทศ,

ยกเว้นเงินได้ของวิสาหกิจชุมชน (ถึงสิ้นปี 2568), ขยายเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้กรณีบริจาคให้สถาน

ศึกษาผ่านระบบ (e-Donation) โดยหักรายจ่ายได้เป็นสองเท่า (ถึงสิ้นปี 2567) ปรับปรุง ภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยให้เพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีบางกรณี, ขยายเวลาให้เสียอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

บางประเภท (ถึงสิ้นปี 2566)