02-555-0700

terms and conditions - Dharmniti Book Store Online

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข


  การออกใบเสร็จและการจัดส่งสินค้า

       บริษัทฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จและจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป หลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระเงินที่สมบูรณ์ ในกรณีชำระเงินด้วย Credit Card ผ่านระบบ Online บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับเงินจากธนาคารของท่านเรียบร้อยแล้ว การจัดส่งทางไปรษณีย์ มี 2 ประเภท คือ

  - แบบลงทะเบียนธรรมดา ในกรุงเทพประมาณ 3-5 วันทำการ /ต่างจังหวัด 5-7 วันทำการ

  - แบบด่วนพิเศษ (EMS) ประมาณ 2-3 วันทำการ

  หมายเหตุ : ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุไว้ เป็นการประมาณการ โดยไม่นับรวมวันอาทิตย์ และวันหยุดต่าง ๆ ซึ่งอาจจะได้รับสินค้าเร็วหรือช้ากว่าที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง (ค่าหนังสือออกเป็น “ใบเสร็จรับเงิน” การขายหนังสือได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร)

  กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า

  1. การเปลี่ยนสินค้าเป็น ชนิดอื่น ๆ ที่มีราคาเท่ากัน บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่านภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนจากท่านแล้ว ทั้งนี้ สินค้าจะต้องไม่มีการชำรุด ฉีก ขาด หรือมีการขีดเขียนข้อความใด ๆ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

  2. การเปลี่ยนสินค้ามีราคาสูงกว่า ลูกค้าต้องชำระเงินราคาส่วนต่างของสินค้า พร้อมค่าจัดส่งสินค้าโดยวิธีการโอน เงินผ่านธนาคาร พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินที่สมบูรณ์กลับมายังบริษัทฯ ทางโทรสาร หมายเลข 02-555-0728, อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Line@dharmnitibook

  3. กรณีที่ได้รับสินค้าแล้ว แต่สินค้าดังกล่าวเกิดความชำรุด เสียหายจากการขนส่ง ลูกค้าต้องถ่ายรูป หรือถ่าย วีดีโอ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบ แล้วแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ทดแทน ภายใน 7

  วันทำการหลังจากที่ได้รับสินค้า โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง


  การชำระเงินคืน

  ในกรณีสินค้าหมด บริษัทฯ จะชำระเงินคืนให้แก่ลูกค้า โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ภายใน 15 วันทำการ ลูกค้าต้องทำการส่ง “หน้าสมุดธนาคาร” ที่มีชื่อเดียวกับผู้สั่งซื้อ หรือ ชื่อเดียวกับที่ระบุบนใบเสร็จ หรือ แจ้งชี่อบัญชี-เลขที่บัญชีธนาคาร - สาขา ให้ครบถ้วน กลับมายังบริษัทฯ ทางโทรสาร หมายเลข 02-555-0728, อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Line@dharmnitibook ทางบริษัทฯ จะดำเนินการโอนเงินคืนภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสาร

  หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน กรณีธนาคารสาขาต่างจังหวัด ทางบริษัทฯ จะหักจากจำนวนเงินที่ชำระคืน