02-555-0700

ขอแสดงความยินดี
กับผู้โชคดี 100 ท่าน
ที่ได้รับการสุ่มแจกหนังสือฟรีเนื่องใน
วันคล้ายวันเกิดคุณไพศาล พืชมงคล

1. คุณ บรรจง หอบรรลือกิจ

2. คุณ พัฒนะ พงศ์ธนานันท์

3. คุณ กวินทิพย์ ภครัชต์กุล

4. คุณ กฤษดา เปลี่ยนขำ

5. คุณ ทวิฒ เลิศบุษศราคัม

6. คุณ มนตรี โชติกประคัลภ์

7. คุณ ยุทธพงษ์ ชัยธรรม

8. คุณ ทวี ปานโต

9. คุณ รุ่งเรือง สารวิจิตร

10. คุณ ศุภเสฏฐ์ กิตติ์ศิริคุณากร

11. คุณ ฉัตรพิชยะ เกียรติ์ชัยแก้ว

12. คุณ ธนิต วิริยะภรณ์ชัย

13. คุณ ศุภกิจ มนตรี

14. คุณ มานิน ผู้พัฒน์

15. คุณ จาตุรงค์ พรายมูล

16. พระกรเอก มหาปุญโญ

17. คุณ วีรพันธ์ สหเมธาพัฒน์

18. คุณ สุนทร สังฆพันธ์

19. คุณ ธนชิต เตชะหงษา

20. คุณ ชัชวาลย์ จิรเมธางกูร

21. คุณ พรทิพย์ โกมลวัฒนาพาณิชย์

22. คุณ ศุภเกียรติ วัฒนศีล

23. คุณ ธารา ใจจงรักษ์

24. คุณ ศิริชัย โชติรสานนท์

25. คุณ กานต์ ศิริมรรคคา

26. คุณ สันติสุข วงศ์ฤทัยงาม

27. คุณ อุทิต เสนพุฒ

28. คุณ สุมนัส เล็กสิงห์โต

29. คุณ พิชญ ลีกฤตยบดี

30. คุณ ปิยภัค ศรีลาภ

31. คุณ เผด็จ ชมชื่น

32. คุณ กฤษณ์ เหล่าบัณฑิต

33. คุณ คณิต เต็มไตรรัตน์

34. คุณ ศิริพร ชิ้นประเสริฐ

35. คุณ พิสุทธิ์ ศาสตร์สมบูรณ์

36. คุณ ไชยยันต์ สาวนะชัย

37. คุณ สุรศักดิ์ จันทร์โชติ

38. คุณ ณัฐพล ทรัพย์มนู

39. คุณ ณัฐกิตติ์ ใจแก้ว

40. คุณ สุธิมา เกื้อหนุน

41. คุณ วศิน ปิ่นพาวงศ์

42. คุณ ประสิทธิ์ ไพศาลเรืองรุ่ง

43. คุณ สีนวล เสมกันทา

44. คุณ ปัณณภัสร์ นรไพบูลย์ภัทร

45. คุณ ณัฐ​ธ​ยา​น์​ เศรษฐี​ดำ​รงค์​

46. คุณ ศิษฏพงศ์ รัตนกิจ

47. คุณ ชาญ ชาลี

48. คุณ ภราดร​ เหลืองสุวิมล

49. คุณ ธีรณุฑ ภวนายากรณ์

50. คุณ ไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์

51. คุณ ชลดา ชีวะปรีชา

52. คุณ วรศักดิ์ วรปรีชาพาณิชย์

53. พ.ท.ศุภกร ภู่จันทร์

54. คุณ รสรินทร์ สุพรมอินทร์

55. คุณ ณัฐพล จันทร์ชัย

56. คุณ พิพัฒพงศ์ ศรีคลัง

57. คุณ สุทธิโชค เจริญกวินโรจน์

58. คุณ สถิตย์พงษ์ ทรัพย์สาคร

59. คุณ สุพงษ์ กุลชนะธารา

60. คุณ มนตรี​ ศิลปสม

61. คุณ อดิศักดิ์ กนกศิลป์

62. คุณ ณรงค์เดชน์ จูรุ่งเรืองกุล

63. คุณ ทักษ์ดนัย อินทรสิทธิ์

64. คุณ ประพล รัตนไตร

65. คุณ วิรัลพัชร โชติเฉิดฉายมณี

66. คุณ วิโรจน์ นวลขาว

67. คุณ กิตติ ภูธนกิจ

68. คุณ ณรงค์ศักดิ์ บัวรอด

69. คุณ กอบโชค ศรีแปง

70. คุณ พีรกฤต เจริญธนปรีชา

71. คุณ พูลสุข เรืองวัลย์

72. คุณ จุนณพงศ์ วิศวกุล

73. คุณ สาโรจน์ คำพิทักษ์

74. คุณ กิติชัย เตชะงามเลิศ

75. คุณ พงษ์ศักดิ์ บัวจงกล

76. คุณ ธนวรรธณ์ กลีบแก้ว

77. คุณ วัลภา อาสาฬห์ประกิต

78. คุณ พอพันธ์ ทองศักดิ์

79. คุณ สมยศ เชี่ยวกล

80. คุณ อาพัทร์ ช่วยบุญชู

81. คุณ สิงหลักษณ์​ กล่ำเสถียร

82. คุณ เกรียงไกร พงษ์ศิริ

83. คุณ ศุภณัฐ​ อินทร์​ใหญ่

84. คุณ สุวิทย์ ศรีเบญจลักษณ์

85. คุณ ณัฐพร สินธวาชีวะ

86. นพ.ศุภณัฏฐ์ พรหมรุ่งเรือง

87. ผศ.รณชิต แม้นมาลัย

88. คุณ ตรีจักร สมิหลัง

89. คุณ นุชนาถ จันศิษย์ยานนท์

90. พระกฤษฎา ยศพิมพา

91. คุณ อัซอารีย์ สุขสุวรรณ

92. คุณ ตระกูล พูลสวัสดิ์

93. คุณ เกริกเกียรติ กิ่งแก้ว

94. คุณ วิทยา พงษ์มาล

95. คุณ เจษฎ์ จำรูญโรจน์

96. คุณ รัชดา ภัทรพงศ์พันธุ์

97. คุณ นิรันดร์ สินทนะโยธิน

98. คุณ ธนศักดิ์ รังศรี

99. คุณ เกียรติพงศ์ อรรถจริยา

100. คุณ ชูชาติ ศิริวงศ์ศิลป์

การรับหนังสือ :

1. รับด้วยตนเอง

เรียนเชิญรับหนังสือ “ศึกสองยอดกุนซือ ขงเบ้ง-สุมาอี้”
ด้วยตนเองกับคุณไพศาล พืชมงคล
ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ อาคารธรรมนิติ (ประชาชื่น 20)

คลิก ลงทะเบียน วันนี้ - 3 ก.ย. 63

2. ส่งทางไปรษณีย์

สำหรับท่านที่ประสงค์ให้ทางสำนักพิมพ์จัดส่งให้ทางไปรษณีย์

คลิก ลงทะเบียน

โดยหนังสือจะเริ่มจัดส่งวันที่ 5 ตุลาคม 2563

สำหรับท่านที่ไม่มีรายชื่อ ทางสำนักพิมพ์ธรรมนิติ ขอมอบสิทธิพิเศษให้ท่าน
สั่งซื้อในราคาพิเศษ 250 บาท รวมจัดส่ง
(จากปกติ 350 บาท+ค่าส่ง 40 บาท)
คลิก ลงทะเบียน (ถึงวันที่ 15 ก.ย. 63)

กำหนดการส่ง

เริ่มดำเนินการจัดส่ง วันที่ 5 ตุลาคม 2563