02-555-0700

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ฯ

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 16201
ISBN: 9786163021687
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 768 หน้า
ราคา : ฿800.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿640.00
สมาชิกวารสาร: ฿640.00
   

สภาวิชาชีพบัญชีได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป อันมีผลทำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องปรับปรุงระบบบัญชี การบันทึกบัญชี การรับรู้รายได้ และรายได้ของกิจการให้ถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ได้กำหนดให้กิจการรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สัญญาให้กับลูกค้า  ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการนั้นๆ กิจการจะรับรู้รายได้ตามหลักการสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการที่ต้องครบถ้วนทั้ง 5 ข้ันตอน คือ (1)ระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า (2) ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา (3) กำหนดราคาของรายการ (4) ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา (5) รับรู้รายได้เมื่อ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น อย่างไรก็ดีในการรับรู้รายได้เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กิจการจะต้องปฏิบัติมีความแตกต่างกับหลักเกณฑ์ทางภาษีอากรค่อนข้างมาก ดังนั้นเมื่อกิจการจัดทำบัญชีและงบการเงินเมื่อสิ้นรอบบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว จะต้องมีการปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) ในแบบ ภ.ง.ด.50  เพื่อให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

 

หนังสือ “รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับผลกระทบในการเสียภาษีอากร” ได้จัดพิมพ์เพื่อให้กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และปฏิบัติในการเสียภาษีอากรได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน อันอำนวยประโยชน์ในการทำงานให้กับนักบัญชี ผู้วางระบบ และผู้บริหารได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง

ชมคลิปแนะนำหนังสือโดย อ.สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

คลิ๊ก  https://youtu.be/IP1x-h5WE9M

 

ช่องทางการสั่งซื้อ

1) สั่งออนไลน์ ทางเว็บไซด์ www.dharmnitibook.com

2) Line@dharmnitibook

3) ร้านหนังสือธรรมนิติ ประชาชื่นซอย 20 โทร.02-555-0900 ต่อ 713, 926