02-555-0700

การประยุกต์ซอฟแวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP BUSINESS ONE สำหรับงานด้านการเงินและบัญชี

รหัสสินค้า : 96901
ISBN: 9786164856783
ผู้แต่ง: ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา
จำนวนหน้า: 578 หน้า
ราคา : ฿950.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿950.00
สมาชิกวารสาร: ฿900.00
   

การประยุกต์ซอฟแวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP BUSINESS ONE สำหรับงานด้านการเงินและบัญชี

“การประยุกต์ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร สำหรับงานด้านการเงินและบัญชี” ที่ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี วิธีการกำหนดข้อมูลเริ่มต้นของซอฟต์แวร์ การบันทึกรายการค้าต่างๆ ตลอดจนรายงานเชิงบูรณาการ

 1. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทรัพยากรองค์กร : อดีต ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
 2. ซอฟต์แวร์ด้านการบริหารทรัพยากรองค์กรกับการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร
 3. แนะนำซอฟต์แวร์ SAP Business One : An Overview Module
 4. การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ SAP Business One ในโมดูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
  • ระบบขายและรับชำระ (SALE-AR MODULES)
  • ระบบซื้อและจ่ายชำระ (PURCHASE-AP MODULES)
  • ระบบรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ (CASH RECEIPTS AND PAYMENT)
  • ระบบการเงินและธนาคาร (BANK AND RECONCILIATION)
  • ระบบบริหารสินค้าคงเหลือ (INVENTORY MANAGEMENT)
  • ระบบสินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคา (FIXED ASSET AND DEPRECIATIONS)
  • ระบบการวางแผนการผลิตและระบบบัญชีต้นทุน (MATERIAL REQUIREMENT PLANNING AND COST ACCOUNTING)
  • ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GENERAL LEDGER)
  • ระบบรายงานเชิงบูรณาการ (INTEGRATED REPORT)