02-555-0700

การจัดทำงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดรวม

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 16403
ISBN: 9786163022226
ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
จำนวนหน้า: 282 หน้า
ราคา : ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿400.00
สมาชิกวารสาร: ฿360.00
   

 

งบกระแสเงินสดถือเป็นข้อมูลที่สำคัญสุดในงบการเงิน นอกจากนี้ ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินที่สมบูรณ์ของกิจการที่จัดทำบัญชีโดยใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAES) โดยการจัดทำงบกระแสเงินสดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2562)  

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วยประเด็นการจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสด พร้อมยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการสื่อสารในรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และเป็นแนวทางให้นักบัญชี และผู้ประกอบการนำไปปฏิบัติใช้ได้ถูกต้อง