02-555-0700

การแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน...วิชาการบัญชี 1

รหัสสินค้า : 92125
ISBN: 9786163822031
ผู้แต่ง: สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
จำนวนหน้า: 551 หน้า
ราคา : ฿580.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿580.00
สมาชิกวารสาร: ฿550.00
   

2024 TFRS INTERPRETATIONS FOR CPA EXAM PREPATATION: ACCOUNTING 1
คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมีเนื้อหาครอบคลุมขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งแบบฝึกหัด และเฉลยข้อสอบเก่าอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้อยู่แค่เอื้อม

ราคาเล่มละ 580 บาท + ค่าส่ง 50 บาท

สารบัญเนื้อหา

บทที่ 1 แนะนำการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บทที่ 2 กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน

บทที่ 3 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่มีตัวตน

บทที่ 4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บทที่ 5 การด้อยค่าของสินทรัพย์

บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ

บทที่ 7 การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวม

บทที่ 8 การร่วมการงานและเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บทที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น และงบการเงินเฉพาะกิจการ

บทที่ 10 เครื่องมือทางการเงิน

บทที่ 11 สัญญาเช่า

บทที่ 12 ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่ไม่ใช่หนี้สินทางการเงิน

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
พิเศษ! สั่งซื้อทั้งชุด 4 เล่ม จากราคารวม 2,320 บาท เหลือเพียง 2,200 บาท

  • หนังสือการแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน...วิชาการบัญชี 1
  • หนังสือแบบฝึกทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ: วิชาการบัญชี 1
  • หนังสือการแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน...วิชาการบัญชี 2
  • หนังสือแบบฝึกทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ: วิชาการบัญชี 2