02-555-0700

การบัญชีบริหาร

รหัสสินค้า : 93301
ISBN: 9786168163139
ผู้แต่ง: วชิระ บุญยเนตร
จำนวนหน้า: 192 หน้า
ราคา : ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿250.00
สมาชิกวารสาร: ฿238.00
   

การบัญชีบริหารมุ่งเนันการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สามารถใช้เป็นเครื่องมือในสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ผู้บริหารต้อง
ดำเนินการและปฏิบัติด้วยตนเองและการสั่งการไปยังผู้ร่วมงาน นอกจากนั้นการบัญชีบริหารยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

และการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการบริหารในอนาคต 

ผู้บริหารควรใช้ข้อมูลประเกทใด รวมทั้งการระบุให้เห็นแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารได้แก้ไขสาเหตุของปัญหา 

และสามารถนำข้อมูลและเทคนิคการบัญชีบริหารเหล่านี้ไปใช้ในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ และการประเมิน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้แต่งได้เรียบเรียงด้วยภาษาที่เน้นความง่ายและกระชับ 

พร้อมทั้งยังมีแบบฝึกหัดให้ฝึกฝนสร้างความชำนาญ