02-555-0700

แบบฟอร์มงานบุคคล ไทย-อังกฤษ

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 46501
ISBN: 9786163022608
ผู้แต่ง: วิบูลย์ พลพบู
จำนวนหน้า: 148 หน้า
ราคา : ฿240.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿240.00
สมาชิกวารสาร: ฿216.00
   

แบบฟอร์มงานบุคคล (ไทยและอังกฤษ) สําหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อสนองตอบการใช้ในงานทรัพยากรบุคคลและรองรับความเป็นสากลขององค์การในโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกัน  โดยครอบคลุมขอบเขตหรือลักษณะงานของผู้อํานวยการหรือผู้จัดการทรัพยากรบุคคลเฉพาะ 4 หมวดงาน ดังนี้

1. การสรรหาและการว่าจ้าง(Recruitment and Employment)

2. พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)

3. การบริหารเงินเดือน (Salary Administration or Compensation and Benefits)

4. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development)

อาทิเช่น ใบสมัครงาน, แบบสัญญาจ้างพนักงาน,แบบฟอร์มการลาประเภทต่างๆ,แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มสวัสดิการ ฯลฯ