02-555-0700

HR Society Magazine Thailand (ก.ค.64)

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 64207
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: 108 หน้า
ราคา : ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿200.00
สมาชิกวารสาร: ฿200.00
   

 เรื่องจากปก HR Society Magazine


 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

-  ขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลสู่รูปแบบดิจิทัล
-  เสาหลัก 4 ประการ ในการออกแบบและวางระบบบริหารค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
-  นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ลูกจ้างฝ่าฝืนลงโทษทางวินัยได้หรือไม่
-  เทคโนโลยีต้องห้าม (Dark Technology)
-  การเลิกจ้างก่อนเริ่มงาน : ข้อพึงระวังของลูกจ้างเมื่อจะเปลี่ยนงาน