02-555-0700

แปลเอกสารราชการเพื่อใช้งาน ( แถม CD)

รหัสสินค้า : 91901
ISBN: 9786163616494
ผู้แต่ง: วิษณุ พีรานนท์
จำนวนหน้า: 328 หน้า
ราคา : ฿390.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿390.00
สมาชิกวารสาร: ฿370.00
   

หนังสือเล่มนี้  มีข้อมูลที่เสริมกรอบงานด้านการทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงเหมาะสมที่เจ้าพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีไว้ใช้ในราชการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการแปลเอกสารของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องแปลเอกสารราชการไทยเป็นภาษาอังกฤษ และนำไปใช้ในต่างประเทศซึ่งจะช่วยพัฒนากรอบการบริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย  และส่วนราชการอิื่นๆ ที่เกี่่ยวข้อง ให้ได้รับความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
โดยได้รวบรวมตัวอย่างการแปลเอกสารราชการที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้ อาทิ  บัตรประจำตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน  สูติบัตร  ใบสำคัญการสมรสและหย่า  ใบสุทธิ  ใบประกาศนียบัตร  ปริญญาบัตร ฯลฯ และเอกสารราชการอื่นๆ  ที่จำเป็น สามารถกรอกข้อมูลส่วนตัว โดยพิมพ์แบบฟอร์มจาก CD ที่มาพร้อมหนังสือรับรองคำแปลเอกสารของท่านด้วยตนเอง  เพื่อนำไปยื่นคำร้องขอให้กองสัญชาติและนิติกรณ์  กรมการกงสุล  กระทรวงการต่างประเทศ  ดำเนินการรับรองเอกสาร  (lLegalization) ของท่านได้เป็นอย่างดี