02-555-0700

บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พิมพ์ครั้งที่ 2)

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 36504
ISBN: 9786163022356
ผู้แต่ง: กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ราคา : ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿400.00
สมาชิกวารสาร: ฿360.00
   

หนังสือ บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

PDPA LAW COMPENDIUM PRINCIPLES AND CONCEPTS OF LAW AND PRACTICE

 

สำหรับครั้งนี้เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ครบถ้วน สมบูรณ์

อัปเดต 4 กฎหมายลูก ตามที่ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

 

โดยจัดให้มีรูปภาพประกอบแบบ Infographic (อินโฟกราฟิกส์) เพิ่มขึ้นและชัดเจน ทั้งการขยายความเข้าใจ

และเชื่อมโยงข้อความในแต่ละบท แต่ละตอนให้อ้างอิงกลับไปกลับมาได้ง่ายขึ้นสะดวกต่อการค้นหาค้นคว้า 

ในส่วนของการประยุกต์ใช้ ตัวอย่าง และกรณีศึกษา (Examples and Cases Study Application หรือ ECA)

ได้แยกเป็นส่วนๆ แต่ละ ECA ให้ทำความเข้าใจเป็นเรื่องๆ อีกทั้งเพิ่มเติมเนื้อหาให้ทันสมัยกับเหตุการณ์

ซึ่งมีภาคผนวกโดยนำตัวบทกฎหมายของ พคข.2562/PDPA2019 ให้สามารถเทียบมาตราทั้ง 96 มาตรา

 

เนื้อหาในเล่ม

1. สาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

2. ข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล  และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่และมีความสำคัญอย่างไร?
   ☍ เจ้าของข้อมูล
   ☍ ข้อมูลส่วนบุคคล
   ☍ ผู้ควบคุมข้อมูล
   ☍ ผู้ประมวลผล

3. ความยินยอมเป็นฐานหลักในการประมวลผลข้อมูลและแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4. ข้อมูลนิรนามและการแฝงข้อมูลความจำเป็นที่ต้องนำมาใช้ปฏิบัติในองค์กรและงานบุคคล

5. ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลตัวอย่างกรณีใดเป็นกรณีใดไม่เป็น

6. ข้อมูลอ่อนไหวดูยังไง ประเด็น “ข้อห้าม” ที่มิให้นายจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลประเภทใดบ้าง

   ซึ่งถูกตีความได้ว่ากระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากไม่ได้รับความยินยอมที่ชัดแจ้งเป็นอย่างไร

7. ฐานเบื้องต้นของกฎหมาย พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล กับการจ้างงาน ในงาน ??

8. การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล/การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล(ความเป็นส่วนตัว) หัวหน้างานทุกระดับ นายจ้าง

   และฝ่ายบุคคลต้องปฏิบัติอย่างไร?

9. การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานลูกจ้าง  ทําอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย

10. หลักการและแนวทาง ว่าด้วยการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขั้นตอนกฎหมาย และเอกสารต้องให้เป็นปัจจุบัน

11. แนวทางเทคนิควิธีการในการขอความยินยอมจากลูกจ้าง ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการปฏิบัติตาม

   สัญญาจ้างแรงงาน ข้อมูลที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

12. แนวทางในการดําเนินการเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการบริหาร จัดการลูกจ้างในองค์กร ตั้งแต่จุดเริ่มต้น

   จนกระทั่งสิ้นสุดการจ้างงาน

13. สรุปข้อกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสรุปบทลงโทษทั้งโทษทางอาญา

    โทษปรับทางปกครอง และโทษปรับทางแพ่งกับการพักโทษ

14. กรณีศึกษา (Examples and Cases Study Application หรือ ECA)