02-555-0700

Human Capital การวัดทุนมนุษย์ ให้ “ตรงใจ” องค์การ : Human Capit

รหัสสินค้า : 96041
ISBN: 9786167444741
ผู้แต่ง: ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
จำนวนหน้า: 152 หน้า
ราคา : ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿143.00
สมาชิกวารสาร: ฿135.00
   

จุดกำเนิดทุนมนุษย์

ทำไมองค์การต้องประเมินทุนมนุษย์

แนวคิดการวัดทุนมนุษย์

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับทุนมนุษย์

การประเมินทุนมนุษย์ด้วยโมเดลซิปวา (CIPPVA Model)

ทุนมนุษย์ระดับ 5 ดาว : เกณฑ์การให้คะแนนและการจัดระดับ

กลยุทธ์องค์การ...จุดเริ่มต้นของทุนมนุษย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 1)

ภาวะผู้นำสำคัญอย่างไรต่อทุนมนุษย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 2)

ทุนมนุษย์ที่ดีจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม (ตัวบ่งชี้ที่ 3)

ไม่ว่าคนจะมากไปหรือน้อยไปก็ไม่ดี (ตัวบ่งชี้ที่ 4)

คนที่เข้าสู่องค์การต้องใช่จริง ๆ (ตัวบ่งชี้ที่ 5)

สมรรถนะของพนักงานต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ (ตัวบ่งชี้ที่ 6)

ความก้าวหน้าในอาชีพสะท้อนทุนมนุษย์ในตัวพนักงาน (ตัวบ่งชี้ที่ 7)

คนยิ่งเก่งทุนมนุษย์ยิ่งสูงขึ้น (ตัวบ่งชี้ที่ 8)

เก่งแต่ไม่มีผลงาน ทุนมนุษย์ก็ไม่เกิด (ตัวบ่งชี้ที่ 9)

พนักงานเบื่อหน่าย...ทุนมนุษย์ก็แย่ (ตัวบ่งชี้ที่ 10)

ทุนมนุษย์จะดีถ้าเรียนรู้เพิ่มขึ้น (ตัวบ่งชี้ที่ 11)

คนเก่ง ๆ ลาออก...ไปพร้อมกับทุนมนุษย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 12)

ทุนมนุษย์องค์การสะท้อนจากคุณภาพชีวิตการทำงาน (ตัวบ่งชี้ที่ 13)

มูลค่าเพิ่มทางการเงินไม่เกิด...ทุนมนุษย์ก็เปล่าประโยชน์ (ตัวบ่งชี้ที่ 14)

นวัตกรรม...สิ่งประดิษฐ์สุดยอดของทุนมนุษย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 15)

แบบประเมินทุนมนุษย์ขององค์การฉบับสมบูรณ์

การนำผลการประเมินไปพัฒนาองค์การ

บทส่งท้าย

บรรณานุกรม