02-555-0700

ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร (พิมพ์ครั้งที่ 3)

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26502
ISBN: 9786163022295
ผู้แต่ง: ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
จำนวนหน้า: 468 หน้า
ราคา : ฿450.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿450.00
สมาชิกวารสาร: ฿405.00
   

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกฎหมายภาษีอากร เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการกำหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานระหว่างนักกฎหมาย นักบัญชี และนักบัญชีภาษีอากร

สารบัญ :-

-ความสำคัญของการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) ที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ
-ปัญหาความแตกต่างของสัญญาทางธุรกิจที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบ
-ปัญหาภาษีและการวางแผนภาษีในการแยก/ไม่แยกสัญญาในทางธุรกิจ
-ปัญหาภาษีและการวางแผนภาษีธุรกิจระหว่างประเทศในยุค AEC
-ปัญหาภาษีและการวางแผนภาษีของกิจการร่วมค้า (Joint Venture) และกิจการร่วมทำ(Consortium)
-ปัญหาภาษีและการวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
-การวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
-ตัวอย่างแผนภาษีธุรกิจโรงแรม
-ตัวอย่างแผนภาษีธุรกิจโฆษณา