02-555-0700

คู่มือสอบ TUTOR TAX AUDITOR

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26503
ISBN: 9786163022592
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 886 หน้า
ราคา : ฿790.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿790.00
สมาชิกวารสาร: ฿710.00
   

เสริมความมั่นใจ เหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัว เตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามทดสอบ

การตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ได้กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ในการตรวจสอบบัญชีและเอกสารของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั้งที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร ซึ่งผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะตรวจสอบและรับรองบัญชีสำหรับกิจการที่เป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีเงินทุน สินทรัพย์ และรายได้ ไม่เกินตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ผู้ที่จะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้จะต้องจบปริญญาตรีสาขาบัญชี และเข้าสอบเพื่อรับใบอนุญาตจากกรมสรรพากร


หนังสือ คู่มือสอบ  TUTOR  TAX AUDITOR " (พิมพ์ครั้งที่ 18)

เสริมความมั่นใจ เหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัว เตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามทดสอบ “ผู้สอบบัญชีภาษีอากร”

ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
 
มาตรฐานการบัญชี กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลรัษฎากร ตามเกณฑ์ปัจจุบัน

+ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
+ สรุปเนื้อหาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
+ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 
+ ประกาศและคำสั่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
+ การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของห้างหุ้นส่วน 
+ การยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ 
+ การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 
+ การจัดทำรายงานและบัญชีพิเศษ 
+ การตรวจสอบและการรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต. แห่งประมวลรัษฎากร