02-555-0700

Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร (พิมพ์ครั้งที่ 3)

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26602
ISBN: 9786163023148
ผู้แต่ง: สุเทพ พงษ์พิทักษ์
จำนวนหน้า: 362 หน้า
ราคา : ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿400.00
สมาชิกวารสาร: ฿360.00
   

   เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย.....

- คู่มือในการวางแผนภาษีอากรของธุรกิจ 
- รวมประเด็นสำคัญของภาษีอากรทุกประเภท ที่ต้องจัดทำ Tax Mapping 
- การจัดทำตาราง Matrix แผนที่ประเด็นภาษีอากร และคู่มือปฏิบัติการทางภาษีอากร
- ความแตกต่างของรายการทางบัญชีกับรายการทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
- การวางแผนภาษีอากร การหลบหลีก และการหลีกเลี่ยงภาษีอากร
- ประเด็นภาษี หัก ณ ที่จ่าย
- ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ประเด็นภาษีธุรกิจเฉพาะ