02-555-0700

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ปี 2567

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 91012
ISBN: 9786166127607
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: 406 หน้า
ราคา : ฿280.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿280.00
สมาชิกวารสาร: ฿265.00
   

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ปี 2567

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

- ภาษีเงินได้นิติบุคคล

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ภาษีธุรกิจเฉพาะ

- อากรแสตมป์

- ภาษีการรับมรดก

- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

   เพื่มเติม คำอธิบายการตีความประมวลรัษฎากร มาตรา 41 วรรคสองที่แก้ไขใหม่, การคิดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม,

   เพื่มเติม ข้อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนฯ,กรณีค่าตอบแทน

ของผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 บางกรณี, แก้ไข นิยามคำว่า "สถานศึกษา" ที่เกี่ยวข้องกับการบริจาค ฯลฯ