02-555-0700

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ


แสดงรูปแบบ :
ตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ฉบับเข้าใจง่าย

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้นำตัวอย่างปัญหาและคดีแรงงานมาจัดแบ่งเป็นเรี่องๆ มี..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1) ทำความเข้าใจกับ PDPA การบร..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ หลักทั่วไป บรรพ ๒ หนี้ บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
รวมฎีกาด้านแรงงานที่น่าสนใจ

..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
หลักวิชากฎหมายภาษีอากร

สารบัญ บทนำ ข้อพิจารณาบางประการกฎหมายภาษีอากร ส่วนที่ 1 กฎหมายภาษีเงินได้บุ..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
แบบและวิธีการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ

..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
แปลเอกสารราชการเพื่อใช้งาน ( แถม CD)

หนังสือเล่มนี้  มีข้อมูลที่เสริมกรอบงานด้านการทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย ให้ก..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ใบหุ้น

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2477 (ฉบับที่ 2..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร